Discussion:
i.e.
(时间太久无法回复)
f***@bbs.wretch.cc
2005-08-09 10:33:11 UTC
Permalink
全句如下:
( A documented policy is established for identifing product )
『 i.e. individually, in batches or in catrons,
and if required, the identification is unique,
throughout product realization. 』

請問『』內的這段文字應該如何翻譯??
i.e.是什麼意思?? 與e.g.有何不同??
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天140.113.67.192海
€pØpšß
2005-08-09 11:27:02 UTC
Permalink
Post by f***@bbs.wretch.cc
( A documented policy is established for identifing product )
『 i.e. individually, in batches or in catrons,
and if required, the identification is unique,
throughout product realization. 』
請問『』內的這段文字應該如何翻譯??
i.e.是什麼意思?? 與e.g.有何不同??
i.e.是that is

e.g. 是for example

--
☆ [Origin:椰林風情] [From: angelbean.dnsalias.com] [Login: **] [Post: 14]
Peacenik
2005-08-09 15:30:20 UTC
Permalink
Post by f***@bbs.wretch.cc
( A documented policy is established for identifing product )
¡y i.e. individually, in batches or in catrons,
and if required, the identification is unique,
throughout product realization. ¡z
œÐ°Ý¡y¡z€ºªº³o¬q€åŠrÀ³žÓŠpŠóœĶ??
i.e.¬O€°»ò·N«ä??
©Ô€B€å "id est" = ŽN¬O
Post by f***@bbs.wretch.cc
»Pe.g.Š³Šó€£ŠP??
©Ô€B€å "exempli gratia" = ÄŽŠp
Vanity Fair
2005-08-11 07:23:58 UTC
Permalink
Post by f***@bbs.wretch.cc
( A documented policy is established for identifing product )
『 i.e. individually, in batches or in catrons,
and if required, the identification is unique,
throughout product realization. 』
請問『』內的這段文字應該如何翻譯??
i.e.是什麼意思??
拉丁文 "id est" = 就是
Post by f***@bbs.wretch.cc
與e.g.有何不同??
拉丁文 "exempli gratia" = 譬如
對了 請問一下
e.g.是譬如
那為甚麼不能寫EX呢?
之前我寫EX板上的人跟我說要寫e.g.


why?

--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止 59-113-70-201.dynamic.hinet.net海
Peacenik
2005-08-11 11:58:39 UTC
Permalink
Post by Peacenik
Post by f***@bbs.wretch.cc
( A documented policy is established for identifing product )
¡y i.e. individually, in batches or in
catrons,
Post by Peacenik
Post by f***@bbs.wretch.cc
and if required, the identification is unique,
throughout product realization. ¡z
œÐ°Ý¡y¡z€ºªº³o¬q€åŠrÀ³žÓŠpŠóœĶ??
i.e.¬O€°»ò·N«ä??
©Ô€B€å "id est" = ŽN¬O
Post by f***@bbs.wretch.cc
»Pe.g.Š³Šó€£ŠP??
©Ô€B€å "exempli gratia" = ÄŽŠp
e.g.¬OÄŽŠp
šº¬°¬Æ»ò€£¯àŒgEX©O¡H
€§«e§ÚŒgEXªO€Wªº€Hžò§Ú»¡­nŒge.g.
why?
In school, "Ex." is most often used as an abbreviation for "exercise".

"Ex. 4" = Exercise 4.
Vanity Fair
2005-08-11 18:05:16 UTC
Permalink
Post by f***@bbs.wretch.cc
catrons,
Post by Vanity Fair
對了 請問一下
e.g.是譬如
那為甚麼不能寫EX呢?
之前我寫EX板上的人跟我說要寫e.g.
why?
In school, "Ex." is most often used as an abbreviation for "exercise".
"Ex. 4" = Exercise 4.
i thought it's "Example"
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止 59-113-70-201.dynamic.hinet.net海
继续阅读narkive:
Loading...