Discussion:
[問題]a 與 the 的用法
(时间太久无法回复)
·Q®a
2006-03-30 04:54:36 UTC
Permalink
請問各位英文高手囉

我一直被這個問題困擾

因為我看文章

一直很難找到規則

是不是非限定(通稱)的單數名詞就加 a

限定的單數或複數名詞就加 the

非限定複數名詞就不需要加

那在介係詞之後的名詞也是這個規則嗎?

例如 You can walk on the beach.

You can walk on a beach.

You can walk on beach.

有沒有哪位大大可以摘要幾個準則

或是可以推薦相關的書呢?

謝謝囉^^

--
→↓ Origin:  彰化師大生物系˙吟風‧眺月‧擎天崗  micro.bio.ncue.edu.tw 
↑← Author: hahaha 從 163.23.210.25 發表
Kasey Chang 小張
2006-03-30 05:28:31 UTC
Permalink
Post by ·Q®a
請問各位英文高手囉
我一直被這個問題困擾
因為我看文章
一直很難找到規則
是不是非限定(通稱)的單數名詞就加 a
限定的單數或複數名詞就加 the
非限定複數名詞就不需要加
那在介係詞之後的名詞也是這個規則嗎?
例如 You can walk on the beach.
Okay, a specific beach, but not sure which one
Post by ·Q®a
You can walk on a beach.
Okay, but ANY beach, NOT specific
Post by ·Q®a
You can walk on beach.
Not legal


Basically, say "the" when it's referring to a specific item,
but you're not sure of other things. When you just know it's one
item, but you don't even know which one, say "a".

For example:

“I have the dog that bit him."
我有咬了他的狗 (only one specific dog)

"It was a dog that bit him."
一只狗咬了他 (but you don't know which one)
--
--小張, 寫於 3/29/2006 9:17:34 PM PST
Peacenik
2006-03-31 00:55:35 UTC
Permalink
šÒŠp You can walk on the beach.
Correct
You can walk on a beach.
Correct
You can walk on beach.
Wrong
Jason
2006-03-31 03:28:15 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!bbs
Origin: bbs.mgt.ncu.edu.tw
œÐšìºôžô€WŠ¬ŽM"±MªùŽÀ€€°ê€HŒgªº°ò¥»­^€å€åªk"
žÌÀY²Ä€Q€G³¹Š³±Ð!
«Ü€£¿ùªº€Jªù€åªk®Ñ!
: œÐ°ÝŠUŠì­^€å°ª€âÅo
: Š]¬°§Ú¬Ý€å³¹
: ¬O€£¬O«D­­©w(³qºÙ)ªº³æŒÆŠWµüŽN¥[ a
: ­­©wªº³æŒÆ©ÎœÆŒÆŠWµüŽN¥[ the
: «D­­©wœÆŒÆŠWµüŽN€£»Ý­n¥[
: šºŠb€¶«Yµü€§«áªºŠWµü€]¬O³o­Ó³W«h¶Ü¡H
: šÒŠp You can walk on the beach.
: You can walk on a beach.
: You can walk on beach.
: Š³šSŠ³­þŠì€j€j¥i¥HºK­nŽX­Ó·Ç«h
: ©Î¬O¥i¥H±ÀÂˬÛÃöªº®Ñ©O¡H
: ÁÂÁÂÅo^^
"«D­­©w(³qºÙ), ³æŒÆŠWµü, ­­©wªº³æŒÆ, œÆŒÆŠWµü, «D­­©wœÆŒÆŠWµü"

Wow! ¬Ý±o§ÚÃú·Ù·Ù¡IœÐ°OŠíkschangªº«Øij:
"To master English, you must learn to THINK in English."
¥Î€åªk·Q­^€å¡A­^€å«ÜÃø¡A¥Î­^€å·Q­^€å¡A­^€å«Ü²³æ¡I

ŠpªGŠ³€HŸßšìšº€@Áû¶Ç»¡€€Š³Š^¬K®ÄªGªºÄ«ªG¡A¥LªºŠPŠñ·|»¡¡G
This is not just AN apple, this is THE apple.

€@®a¶º©±ŸÖŠ³beach, ¥L­Ì·|§i¶D§A
You can take a walk on THE beach.

§Aªº€k€Í·Qšì®üÃ䎲šB¡AŠo·|»¡
Let's take a walk on A beach.

ÀŽ€F¶Ü¡H»Ý­n¬Ý€åªk®Ñ°OšºšÇ©ÇŠWµü¶Ü¡H


--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 210.243.82.60
Kasey Chang 小張
2006-03-31 05:10:27 UTC
Permalink
"非限定(通稱), 單數名詞, 限定的單數, 複數名詞, 非限定複數名詞"
"To master English, you must learn to THINK in English."
用文法想英文,英文很難,用英文想英文,英文很簡單!
Jason, Jason, Jason... For those of us who can "think" in English, knowing
this is a reflex; it's automatic. To people who aren't there yet, they
don't SEE the pattern, which is called "grammar". They need to see a
PATTERN, then they need to be exposed to the pattern frequently before they
acquire that "reflex".
如果有人撿到那一顆傳說中有回春效果的蘋果,他的同伴會說:
This is not just AN apple, this is THE apple.
The speaker is refering to a SPECIFIC apple, not just any apple.
一家飯店擁有beach, 他們會告訴你
You can take a walk on THE beach.
Because the speaker (presumably a hotel worker) knows which beach s/he is
referring to, and so do you.
你的女友想到海邊散步,她會說
Let's take a walk on A beach.
She is thinking just ANY beach, not necessarily a specific one. However, if
she and you are near a beach, she may say "Let's take a walk on the beach",
as you and her both know which beach was being referred to.
--
--小張, 寫於 3/30/2006 9:03:12 PM PST
Kasey Chang 小張
2006-03-31 04:32:30 UTC
Permalink
Post by ·Q®a
請問各位英文高手囉
我一直被這個問題困擾
因為我看文章
一直很難找到規則
是不是非限定(通稱)的單數名詞就加 a
限定的單數或複數名詞就加 the
非限定複數名詞就不需要加
那在介係詞之後的名詞也是這個規則嗎?
例如 You can walk on the beach.
You can walk on a beach.
You can walk on beach.
有沒有哪位大大可以摘要幾個準則
One more clarification...

Use "the" when the speaker/writer knows which one specifically they are
referring to.

"The dog that bit Paul also bit him."

You know which dog bit him (the one that bit Paul).

"A dog bit him."

You don't know which dog, you just know that it was a dog (not some
other animal).
--
--小張, 寫於 3/30/2006 8:26:06 PM PST
.
2006-04-02 02:46:04 UTC
Permalink
看了連結 不懂

冠詞的例句

Swimming is good excercise. 為什麼不對?
形容這個行為是好運動

為什麼要說 一個好運動
Swimming is a good excercise. 這樣寫我同意
請到網路上收尋"專門替中國人寫的基本英文文法"
裡頭第十二章有教!
請支持正版書籍,我自己有購買一本唷!
很不錯的入門文法書!
http://www.cyut.edu.tw/~s9254490/language/cneng.htm
連結在此. (正巧自己也在讀)
--
╭ From: 61-229-5-33.dynamic.hinet.net ◎──────────╮
└──◎  Origin:政大資科˙貓空行館  bbs.cs.nccu.edu.tw ┘
Kasey Chang 小張
2006-04-02 05:26:50 UTC
Permalink
Post by .
看了連結 不懂
冠詞的例句
Swimming is good excercise. 為什麼不對?
形容這個行為是好運動
為什麼要說 一個好運動
Swimming is a good excercise. 這樣寫我同意
Exercise is a "countable" noun. It can be counted (it has quantity), and
needs an article in front of it. EX: "Swimming is an excercise." (one type
of exercise out of many)

Information, on the other hand, is an "uncountable" noun. You can't use an
indefinite article in front of it. You could, however, use a definite
article. For example:

BAD: "I am selling an information about the stock."

GOOD: "I am selling the information about the stock."

Here's another guide on which to use a/an, when to use the, and when to use
neither.

http://www.learnenglish.de/grammar/articlestext.htm
--
--小張, 寫於 4/1/2006 9:08:03 PM PST
Kasey Chang 小張
2006-04-02 06:05:10 UTC
Permalink
Post by .
看了連結 不懂
冠詞的例句
Swimming is good excercise. 為什麼不對?
形容這個行為是好運動
為什麼要說 一個好運動
Swimming is a good excercise. 這樣寫我同意
Exercise is a "countable" noun. It can be counted (it has quantity), and
needs an article in front of it. EX: "Swimming is an excercise." (one type
of exercise out of many)

Information, on the other hand, is an "uncountable" noun. You can't use an
indefinite article in front of it. You could, however, use a definite
article, or no article at all. For example:

BAD: "I am selling an information about the stock."

GOOD: "I am selling the information about the stock."

GOOD: "I am selling information about the stock."

Here's another guide on which to use a/an, when to use the, and when to use
neither.

http://www.learnenglish.de/grammar/articlestext.htm
--
--小張, 寫於 4/1/2006 9:08:03 PM PST
µo§b€ñµoªá·öŠn
2006-04-02 06:06:00 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.cs.nccu.edu.tw (.)》之銘言:
: 看了連結 不懂
: 冠詞的例句
: Swimming is good excercise. 為什麼不對?
: 形容這個行為是好運動

加上a是因為excercise(名詞)的關係
如果你說: Swimming is good (游泳是好的)
這文法也是對的


: 為什麼要說 一個好運動
: Swimming is a good excercise. 這樣寫我同意
: ※ 引述《***@kkcity.com.tw》之銘言:
: > http://www.cyut.edu.tw/~s9254490/language/cneng.htm
: > 連結在此. (正巧自己也在讀)
--
╭──── Origin:<不良牛牧場> bbs.badcow.com.tw (210.200.247.200)─────╮
│  ↘ Welcome to SimFarm BBS -- From : [59.116.140.245] │
╰◣◣◢ ◢◢《不良牛免費撥接→電話:40586000→帳號:zoo→密碼:zoo》 ◣◣◢ ─╯
J'aime mon Faye
2006-04-02 06:46:54 UTC
Permalink
Post by Kasey Chang 小張
Post by .
看了連結 不懂
冠詞的例句
Swimming is good excercise. 為什麼不對?
形容這個行為是好運動
為什麼要說 一個好運動
Swimming is a good excercise. 這樣寫我同意
Exercise is a "countable" noun. It can be counted (it has quantity), and
needs an article in front of it. EX: "Swimming is an excercise." (one type
Note that it's always "e.g." not "ex".
Post by Kasey Chang 小張
of exercise out of many)
Information, on the other hand, is an "uncountable" noun. You can't use an
indefinite article in front of it. You could, however, use a definite
BAD: "I am selling an information about the stock."
GOOD: "I am selling the information about the stock."
GOOD: "I am selling information about the stock."
Here's another guide on which to use a/an, when to use the, and when to use
neither.
http://www.learnenglish.de/grammar/articlestext.htm
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知 218-174-196-140.dynamic.hinet.net海
.
2006-04-02 06:15:18 UTC
Permalink
thank you

I remember what the teacher said in class about articles.

要看名詞可數 與 不可數... (翻譯過來的)
Post by Kasey Chang 小張
Post by .
看了連結 不懂
冠詞的例句
Swimming is good excercise. 為什麼不對?
形容這個行為是好運動
為什麼要說 一個好運動
Swimming is a good excercise. 這樣寫我同意
Exercise is a "countable" noun. It can be counted (it has quantity), and
needs an article in front of it. EX: "Swimming is an excercise." (one type
of exercise out of many)
Information, on the other hand, is an "uncountable" noun. You can't use an
indefinite article in front of it. You could, however, use a definite
BAD: "I am selling an information about the stock."
GOOD: "I am selling the information about the stock."
Here's another guide on which to use a/an, when to use the, and when to use
neither.
http://www.learnenglish.de/grammar/articlestext.htm
--
╭ From: 61-229-5-33.dynamic.hinet.net ◎──────────╮
└──◎  Origin:政大資科˙貓空行館  bbs.cs.nccu.edu.tw ┘
elected to be €@­ÓŠn€H
2006-04-02 23:54:17 UTC
Permalink
well... to talk about articles...

they are quite confusing even for some ppl who are really very good at english...

and... another part of speech difficult to master is "preposition"...

even for the native speskers
the two are the hardest parts of speech in grammar,
the art of putting the right words in the right places...

-----

a, an, the are articles...

a, an, the are adjectives...

a, an are indefinite articles...

the is definite article...

<Brighter Grammar>
-----

※ 引述《***@bbs.cs.nccu.edu.tw (.)》之銘言:
: thank you
: I remember what the teacher said in class about articles.
: 要看名詞可數 與 不可數... (翻譯過來的)
: ※ 引述《***@spamnot.excite.com (Kasey Chang 小張)》之銘言:
: > On 02 Apr 2006 02:46:04 GMT, . wrote:
: > Exercise is a "countable" noun. It can be counted (it has quantity), and
: > needs an article in front of it. EX: "Swimming is an excercise." (one type
: > of exercise out of many)
: > Information, on the other hand, is an "uncountable" noun. You can't use an
: > indefinite article in front of it. You could, however, use a definite
: > article. For example:
: > BAD: "I am selling an information about the stock."
: > GOOD: "I am selling the information about the stock."
: > Here's another guide on which to use a/an, when to use the, and when to use
: > neither.
: > http://www.learnenglish.de/grammar/articlestext.htm

--


He knoweth whatever there is on the earth and in the sea.
Not a leaf doth fall but with His knowledge... [Quran 6:59]


--
※ 風信遊子(bbs.cm.nctu.edu.tw) ★ Post From: 140.113.126.68 ★
jay
2006-04-02 20:16:54 UTC
Permalink
Post by Kasey Chang 小張
Post by .
看了連結 不懂
冠詞的例句
Swimming is good excercise. 為什麼不對?
形容這個行為是好運動
為什麼要說 一個好運動
Swimming is a good excercise. 這樣寫我同意
Exercise is a "countable" noun. It can be counted (it has quantity), and
needs an article in front of it. EX: "Swimming is an excercise." (one type
of exercise out of many)
That's odd, because I've always assumed that "exercise" can be both countable
or uncountable. (Countable as in "math exercises" and uncountable as in
"regular exercise") "Swimming is good exercise" sounds perfectly fine to me.
The "exercise" in the two sentences aren't the same though. The former
refers specifically to physical fitness and working out, while the latter
refers to any task or activity (not necessarily fitness related).

I just looked up the sentence, and I discovered a rather interesting
phenomenon: The sites that say "swimming is good exercise" is wrong are
ALL Chinese grammar sites. Every Single One Of Them. All the other results
are links to sites actually using the term (and boy, are there many!) It
even appears on grammar sites, not as an error, but for explaining the
use of gerunds ("swimming" is one, by the way). If it WERE an error, I'm
sure thousands of grammar sites would have picked it up by now, considering
how common it is. So IMHO this is NOT wrong, and I'm inclined to believe that
this book by Li Jiatong was THE source of this nonexistent grammatical error.
For those who don't know, Li is a famous professor in Taiwan who is very fond
of lamenting the lack of English proficiency and international perspective
among university students in Taiwan. Oh, the irony...

By the way, it's EXERCISE not EXCERCISE.

--
 ◢██◤ Origin: 交大外文 眾聲喧嘩 bbs.fl.nctu.edu.tw
◢██◤◢ Author: oasis 從 Jay.Dorm13.NCTU.edu.tw 發表
≡≡≡◢
Jason
2006-04-03 03:05:39 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.ncu!ctu-gate!ctu-read
Origin: bbs.fl.nctu.edu.tw
Post by Kasey Chang 小張
¬Ý€F³sµ² €£ÀŽ
«aµüªºšÒ¥y
Swimming is good excercise. ¬°€°»ò€£¹ï?
§Î®e³o­ÓŠæ¬°¬OŠn¹B°Ê
Swimming is a good excercise. ³oŒËŒg§ÚŠP·N
Exercise is a "countable" noun. It can be counted (it has quantity), and
needs an article in front of it. EX: "Swimming is an excercise." (one type
of exercise out of many)
That's odd, because I've always assumed that "exercise" can be both countable
or uncountable. (Countable as in "math exercises" and uncountable as in
"regular exercise") "Swimming is good exercise" sounds perfectly fine to me.
The "exercise" in the two sentences aren't the same though. The former
refers specifically to physical fitness and working out, while the latter
refers to any task or activity (not necessarily fitness related).
I just looked up the sentence, and I discovered a rather interesting
phenomenon: The sites that say "swimming is good exercise" is wrong are
ALL Chinese grammar sites. Every Single One Of Them. All the other results
are links to sites actually using the term (and boy, are there many!) It
even appears on grammar sites, not as an error, but for explaining the
use of gerunds ("swimming" is one, by the way). If it WERE an error, I'm
sure thousands of grammar sites would have picked it up by now, considering
how common it is. So IMHO this is NOT wrong, and I'm inclined to believe that
this book by Li Jiatong was THE source of this nonexistent grammatical error.
For those who don't know, Li is a famous professor in Taiwan who is very fond
of lamenting the lack of English proficiency and international perspective
among university students in Taiwan. Oh, the irony...
By the way, it's EXERCISE not EXCERCISE.
šü¯q­ê²L¡C I wish I had enough time to do this kind of study.


--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 210.243.82.60

继续阅读narkive:
Loading...